- baqual -

Processer
Inre länkar:

 

Vi använder ett processynsätt som ett grundläggande hjälpmedel vid all företagsutveckling.

Utveckling av kvalitetssystem med certifikat enligt ISO 9001:2008 eller miljöledningssystem enlig ISO 14001:2004 har inneburit att verksamheten måste setts med processögon. Verksamhetens processer ska beskrivas, deras inbördes påverkan ska registreras och de enskilda processernas ändamålsenlighet och effekt ska mätas. Det ger direkt en bättre styrning än ledningssystem skapade utifrån funktionskrav. Redan den grundläggande processbeskrivningen brukar vara nyttig för företaget.

Kommande standarder (2015) kräver att det förebyggande arbetet genomförs med en riskanalys.

När ett certifikat är ointressant och ett fullständigt företagssystem enligt ISO 9001 eller 14001 inte är nödvändigt, kan företaget eller organisationen utvecklas med Essentia som grund. Essentia utgår från det företaget uppfattar som viktigast samtidigt som processmodellen ger ett  lättbegripligt sammanhang.

Vi utbildar och övar projektledare och gruppmedlemmar i processmodellens grunder:
 • Vad är processer
 • Processbeskrivning/kartläggning
 • Kopplingarna mellan processer och integration med processbeskrivning, rutin, instruktion och resultatdokument samt ansvar och befogenheter
 • Mätning och övervakning
 • Processutveckling; metoder för analys
  och förbättring
 • Organisationsutveckling med process-
  effektivitet som grund
 • Problemlösning
 • Riskanalyser och metoder